Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Start

  58 - 623 09 22

Stypendia 2015

Decyzje Uczelnianej Komisji Stypendialnej PWSNS w Gdyni z dnia 13.11.2015  TUTAJ
Od decyzji UKS przysługuje prawo odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty jej wydania, tj. do 27 listopada 2015r. Listy dot. stypendium za najlepsze wyniki w nauce będą przedstawione 01-12-2015 r. na podstawie stanu studentów na dzień 30-11-2015 r.

E-Learning Claroline

claroline

Katalog biblioteczny

Wirtualny Dziekanat

Serwer grafików

Grafik pracy uczelni

grafik pracy

Plany zajęć

Nasza aktywność

KulturalniKreatywni 2015Kliknij ...
 
KulturalniKreatywni 2014Kliknij ...
 
Dni Kultury HiszpańskiejKliknij ...
 
 

Stypendia  w pytaniach i odpowiedziach Prosimy o zapoznanie się z treścią „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej”

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jego wysokość, jak również miesięczny próg dochodowy na osobę w rodzinie studenta ustala Rektor w porozumieniu z Radą Studentów. Decyzję w tej sprawie wydaje Rektor w swoim zarządzeniu.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za wyniki w nauce w liczbie nie większej niż 10% ogólnej liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Mogą je otrzymać nie tylko osoby z wysoką średnią, ale również studenci mający osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Kierunkowa komisja ds. jakości kształcenia dokonuje kwalifikacji wykazanych osiągnięć naukowych, sportowych bądź artystycznych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po złożeniu odpowiedniego wniosku. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, a jego minimalną wysokość ustala rektor w porozumieniu z Radą Studentów.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Ten rodzaj pomocy materialnej może być przyznany studentowi dwa razy w ciągu roku akademickiego. Aby otrzymać zapomogę musisz złożyć wniosek wraz z dokumentami do dziekanatu w wybranym momencie roku akademickiego oraz przedstawić dokumenty, które wykażą, że znalazłeś się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej.

Pamiętaj, że stypendium i/lub zapomogę możesz otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów. Dodatkowo, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługuje stypendium i/lub zapomoga, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia decyzji do Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

PWSNS Portfolio

Kurs Ilustracji i Digital Paintingu REDpixel

Nasi partnerzy

 
 
 
 
 
 
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
81-213 Gdynia, ul.Opata Hackiego 8-10
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni (PWSNS), jest niepaństwową wyższą szkołą zawodową, utworzoną dnia 14 sierpnia 2001roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-221/TT/2001. Dnia 6 listopada 2001r. uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych MENiS pod Nr 225.